Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Настоящата политика за поверителност определя механизмите, по които РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които използват услугите, предлагани от дружеството.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД е предприело съответните мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни.

Запознаването с Политика за поверителност, Ви дава информация за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на партньор, клиент / потенциален клиент или друга заинтересована страна.

Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД се отнася към тях с еднаква грижа.

Ползвайки уебсайтa на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД и услугите, които предлагаме, вие се съгласявате със събирането и използването на информация, на база посоченото в настоящата политика за поверителност. Също така потвърждавате, че РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя, допълва или отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност като гарантира, че във всеки един момент ще борави с Вашата Лична информация, съгласно Политиката за поверителност, която е в сила, към момента на събирането й.

Измененията в политиката ни за поверителност на уебсайт www.organicbg.com,  за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана.

Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат Лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения (ако е приложимо) относно целите, за които ще бъдат използвани данните.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Наименование: РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД
 • ЕИК: 206277433
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223
 • Тел: 0883606018
 • Е-mail: rubolinegroup@organicbg.com
 • Уебсайт: organicbg.com

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 / 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
 • Уебсайт: www.cpdp.bg

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейности, свързани с предоставяне на услуги, сключване на договори от / с дружеството в изпълнение на чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679, въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД;
 • За целите на легитимните интереси на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД или на трета страна;

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, ЕГН / ЕИК, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, представителство, осъществявана дейност, номер на банкова сметка и др., както и всяка друга информация, която може да се използва за идентифицирането Ви.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД обработва Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност, като си запазва правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закон.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайт и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • За да ползвате уеб сайта не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте;
 • Сключване и изпълнение на договор (вкл.от разстояние);
 • Индивидуализация на страна по договора;
 • Счетоводни / финансови цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени, препоръки за подобряване на използването на услугите на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД и уебсайта
 • Предлагане на услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас;
 • За да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас;

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД прилага следните принципи при обработката на Лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

При обработването и съхранението на лични данни, РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД?

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Необходимите на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД лични данни за сключване и изпълнение на договор са:

 • Tри имена / Име на юридическо лице, ЕГН / ЕИК (Булстат) или личен номер на чужденец, постоянен адрес, адрес за кореспонденция,  телефон, адрес на електронната поща, дейност.

В случай, че откажете да предоставите посочените лични данни и данните, изисквани на база нормативен акт, РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не може да извършва дейностите, свързани с договорни правоотношения.

Основание за обработка на личните Ви данни

С приемането на общите условия и настоящата Политика за поверителност, при ползване на уебсайта и заявяване на услуга / дейност, между РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на чието основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

Други данни, които РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД обработва

При използване на нашия уебсайт се събират данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните:

Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните:

IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора, сключване на договор – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

Повече информация относно „Бисквитки“, интернет тагове, Google Analytics, линкове към други сайтове и др. можете да прочетете по-долу в настоящата Политика за поверителност.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Данни за здравословното състояние;
 • Генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Личните данни са събрани от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД от лицата, за които се отнасят.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД  извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на услуги по договорни взаимоотношения:

Заключение от оценката на въздействие върху защитата на данните:

Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

Личните данни са събрани от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД съхранява Вашите лични данни до приключване на дейностите по заявена услуга. След изтичането на този срок РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите / услугите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД или друго.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с извършени услуги за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани с РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД лица по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по- нататъшна обработка съгласно целта / целите, за която / които са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на уебсайта на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице в случай че дейността на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.

Възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или акт на държавен орган, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго разследване или производство в страната или чужбина.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 • Неразкриване на Лични данни

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД няма да продава, споделя или по друг начин да предава Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма, която можем да ви предоставим на база изпратено към нас искане от вас (Приложение 1) или чрез искане в свободен текст.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите, достъпа до продукти / услуги ще бъде ограничен.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

 • Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване на Лични данни, ние вземаме мерки, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на електронен директен маркетинг, ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

Вие имате право да изискате и получите от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас като отправите искане до РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД (Приложение 4).

 • Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД (Приложение 2) или свободен текст, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Ако с Вас и РУБОЛИНЕ ГРУП има сключен договор или услуга в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното изпълнение / завършване на договора / поръчката.

 • Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 • Право на преносимост

Вие можете по всяко време да получите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД с искане по имейл / (Приложение 3).

Вие можете да поискате от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 • Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 • Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 • Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • Е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

 • Лица, на които се предоставят личните ви данни

За извършване на определени дейности след подадена заявка от Ваша страна, включително, но не само и за целите на счетоводното обслужване на дейността РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД предава необходимата информация към съответния обработващ лични данни.

Обработващият лични данни се задължава да спазва стриктно настоящата Политика за поверителност и няма право да извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формулярите и по начина, описани в настоящата Политика за поверителност. Тези формуляри не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 • Други разпоредби

Когато възлагате на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугите, РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

В случаите по посочени точката по-горе, РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да се включват. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД няма роля и в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД в този случай се ограничава до:

1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия

2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, ни пишете на адрес: rubolinegroup@organicbg.com. В съобщението до нас посочете мястото на уебсайта или договора за услуга, където сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме на хартиен носител и / или онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени с парола и специално, защитено срещу външен достъп пространство в което съхраняваме документите, съдържащи лични данни. При боравенето с Личните Ви данни, ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

„БИСКВИТКИ“, ИНТЕРНЕТ ТАГОВЕ, GOOGLE ANALYTICS

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД e възможно да събира и обработва информация за посещенията Ви на уебсайта organicbg.com, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.

Бихме искали да Ви информираме, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове / бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайта ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове / бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Google Analytics

Ние използваме услугата „Google Analytics“, за интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.
Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

Услугите на сайтa са предназначени за лица, навършили 18 години. Ние няма да събираме, използваме или разкриваме Лични данни от непълнолетно лице. Ние спазваме законите за защита на децата.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Настоящата политика за поверителност се прилага само за уебсайтa organicbg.com, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от сайта organicbg.com. Настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на адрес: rubolinegroup@organicbg.com.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл*: …………………….

Данни за обратна връзка *: …………………….

 

До

Наименование: РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД

ЕИК: 206277433

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Тел: 0883606018

Е-mail: rubolinegroup@organicbg.com

Уебсайт: organicbg.com

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

 

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл*: …………………….

Данни за обратна връзка *: …………………….

 

До

Наименование: РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД

ЕИК: 206277433

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Тел: 0897 50 80 64

Е-mail: rubolinegroup@organicbg.com

Уебсайт: organicbg.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл*: …………………….

Данни за обратна връзка *: …………………….

До

Наименование: РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД

ЕИК: 206277433

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Тел: 0897 50 80 64

Е-mail: rubolinegroup@organicbg.com

Уебсайт: organicbg.com

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени в четим формат на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

E-mail: …………………….

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл *: …………………….

Данни за обратна връзка*: …………………….

До

Наименование: РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД

ЕИК: 206277433

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Сухата река, бл. 223

Тел: 0897 50 80 64

Е-mail: rubolinegroup@organicbg.com

Уебсайт: organicbg.com

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница:www.cpdp.bg