Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД, ЕИК: 206277433 и Потребителя, който ползва  уебсайта organicbg.com,  за достъп до информация, различни статии, видео ресурси,материали, подаване на запитване за предоставяне на услуга. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта organicbg.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Дефиниции:

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – organicbg.com и всички негови подстраници.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – Вашите имена, ЕГН / ЕИК, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, представителство, осъществявана дейност и др., както и всяка друга информация, която може да се използва за идентифицирането Ви.

Услуга – предоставяне на материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Потребител – физическо или юридическо лице, което използва Сайта или Услугите на сайта.

Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитят и да Ви осигурят безопасно, приятно и ползотворно време, посещавайки уебсайта на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сухата река, бл.223.

Дружеството създава и поддържа уебсайта organicbg.com. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД е собственик и има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се възползва от информацията, услугите и материалите, поместени в уебсайта.

organicbg.com е уебсайт, който се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уебсайта. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение  между РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД  и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта organicbg.com. Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за използването на уебсайта organicbg.com.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта.

Взаимоотношенията между Потребителите и РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД във връзка с използването на уебсайта се регулират изключително от тези Общи условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в уебсайта от Администратора и са неразделна част от Общите условия.

С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

С достъпа до уебсайта и използването му, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

Разположената в уебсайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД полага усилия да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД с всички запазени права и законни последици. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД.

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни или статии с пряко позоваване на източника. РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД  не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки / информационни съобщения от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Можете да разглеждате страниците на уебсайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

Промени и допълнения на Общите условия

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в уебсайта си.

РУБОЛИНЕ ГРУП ЕООД си запазва правото да прави промени в Общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на Общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на уебсайта organicbg.com. Всяко използване на уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Общите условия, същият не следва да използва уебсайта organicbg.com по какъвто и да е начин.

За онлайн решаване на потребителски спорове може да използвате платформа за ОРС с  електронен адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/