IFS Food

  • Разработване и внедряване на системи за управление безопасност и качество на храните в съответствие с IFS Food, Ver.7.
  • Поддържане и актуализиране на системите за управление, вкл оценка на място;
  • Вътрешни одити на системите за управление.
  • Подготовка за сертификация;
  • Представляване пред контролиращите лица.