Биологично производство

Подготовка и синхронизиране на стопанството / дейностите към изискванията и критериите на Регл. (ЕС) № 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, влизащ в сила от 01.01.2022.

 1. Растениевъдство
 • Изготвяне на план за управление на стопанството
 • Съдействие при изготвяне годишна програма за управление на стопанството
 • Съдействие при изготвяне годишна програма за агротехнически мероприятия
 • Изготвяне и поддръжка на приложимите дневници за управление растениевъдната дейност
 • Съдействие при изготвяне на заявление за употреба на небиологичен посевен или посадъчен материал, семена от картофи
 • Изготвяне на етикети съгласно изискванията за биологично производство
 • Физическа оценка на стопанството и ресурсите за управление по методите на биологично производство.
 • Консултации от агроном за използване на позволени ПРЗ и торове
 • Заверка на документи от агроном
 • Индивидуални консултации във връзка със сертификация биологично производство
 • Представляване пред контролиращите лица.

 

2. Животновъдство

 • Изготвяне на план за управление на стопанство
 • Съдействие при изготвяне годишна програма за управление на стопанството
 • Съдействие при изготвяне годишна програма за пасищните мероприятия
 • Изготвяне и поддръжка на приложимите дневници за стадото;
 • Изготвяне и поддръжка на приложимите дневници за управление растениевъдната дейност / фуражите;
 • Изготвяне на план за управление на оборски тор
 • Съдействие и изготвяне на документация за изпълнение Насоки за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти, утвърдени със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите
 • Изготвяне на етикети съгласно изискванията за биологично производство
 • Физическа оценка на стопанството и ресурсите за управление по методите на биологично производство.
 • Консултации от агроном за използване на позволени ПРЗ и торове
 • Заверка на документи от агроном
 • Индивидуални консултации във връзка със сертификация биологично производство
 • Представляване пред контролиращите лица.

 

3. Преработка / Складиране, Внос / Износ и Търговия

 • Индивидуални консултации на преработватели / складове / вносители / износители и търговци на биологични продукти във връзка с изпълнение изискванията на приложимото законодателство за биологично производство и етикетиране
 • Изготвяне на документация и поддържане на записите от производство / складиране / внос / износ и търговия на биологични продукти
 • Представляване пред контролиращите лица.